News

YES Beneficiaries Visit to the National Assembly of Armenia on December 8, 2015

On December 8 the Jinishian Memorial Foundation in the framework of Youth engaged in Society project organized visit to the National Assembly for debate club members from schools of Tchambarak city, as well as from Martuni, Getik, Mets Masrik and Achajur villages. During the visit debate club members met with Marusya Asatryan, the head of Information Department, who recounted them the history of the National Assembly and organized a tour in the building of the RA parliament.  Also the students had an opportunity to be present at the parliamentary session and got acquainted with the draft state budget of the coming year. 

In the frame of the visit the NA Deputy Speaker Hermine Naghdalyan met with the students. Ms. Naghdalyan presented the activities of the legislative body of the republic, the inner-political situation of the country and the expectations from the Constitutional Amendments. During the meeting the students had an opportunity to address questions to Hermine Naghdalyan which related to the referendum held on the Constitutional Amendments and the problems existing in the sphere of education. The overall feedback of the students to the meeting was more than positive. Some students were very excited to be in the NA Session hall and took photos with NA Deputy Speaker Hermine Naghdalyan. 

YES Beneficiaries Visit to the ATP Charitable Foundation

On October 26 and 29 the Jinishian Memorial Foundation organized informative and educational visits to the Armenia Tree Project Charitable Foundation for students from the debate clubs of secondary schools of Apna, Vardenis, Ashnak, Bazmaberd, Aqori, Hobardzi, Amrakits, Urut and Sverdlov villages, as well as from the debate clubs of Alaverdi schools #2, 8, 9 and Yerevan schools #103 and #127 in the framework of the “Youth Engaged in Society 2015-2016” project.  Around 49 students, the members of the debate clubs, and 5 mentors of the clubs participated in these visits. 

A two-hour meeting was devoted to the man-made environmental issues such as pollution and climate changes. During the meeting hot discussions took place about these issues and the students made some proposals on solutions of these problems. One of the students recommended using solar energy as an alternative to existing traditional energy resources emphasizing the fact that it would help to reduce air pollution and, thus, improve air quality. Another student put forward an interesting point concerning the climate changes. He offered to reduce greenhouse gas emissions as it was considered to be the key to the solution of global climate changes. At the end of the meeting the students came to conclusion that each of them played a key role in the process of solution of these man-made issues and was responsible for protecting the environment.  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը 23-36 տարեկան սկսնակ և գործող ձեռներեցներին ընձեռում է արտոնյալ վարկ ստանալու հնարավորություն:

Արտոնյալ վարկի հիմնական պայմաններն են`
•    մինչև 5 մլն դրամ
•    4 % տարեկան տոկոսադրույք
•    առավելագույնը 5 տարի մարման ժամկետ

Հիմնադրամը նպատակ ունի խրախուսելու Վարդենիսի և Գավառի տարածաշրջանում ձեռնարկատիրական գործունեությունը երիտասարդների շրջանում և նոր աշխատատեղերի ստեղծումը:  

Սկսնակ և գործող ձեռներեցները, որոնք կանցնեն ընտրության առաջին փուլը, կվերապատրաստվեն, իսկ առավելագույն մրցունակ բիզնես-առաջարկները կվարկավորվեն: Առաջնությունը կտրվի իրատեսական և նորարարական գաղափարներով բիզնես- առաջարկներին:  Ընթացիկ գյուղատնտեսական աշխատանքների համար վարկ չի տրամադրվի: 

Դիմումի ձևը և մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք դիմել Վորլդ Վիժն տարածքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ` ք. Վարդենիս, Լեոնիդ Ազգալդյան 5 հասցեով, կոնտակտային անձ` Էվրիկ Ղազարյան, հեռ.`093 096 096: կամ ՋՀՀ տարածքային գրասենյակ`ք. Գավառ, Սայադյան 2/1 հասցեով, կոնտակտային անձ` Վարդան Գարեյան, հեռ. 094 260 790 և Աստղիկ Հովեյան, հեռ.` 094 004 213

Լրացված դիմումները փակ ծրարով ներկայացնել վերոնշյալ հասցեներով: 

Դիմումի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2015 թ-ի սեպտեմբերի 30-ը: 

Ծրագրի իրականացնող գործընկերներն են Բիզնեսի աջակցման կենտրոնըՎորլդ Վիժն Հայաստանը և Ձեռնարկատիրության և կառավարման զարգացման կենտրոնը:

University Students' National Debate Championship 2013

The University Students’ National Debate Championship was organized by the Jinishian Memorial Foundation on November 14 and 15, 2013 in Yerevan in collaboration and support of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the US Embassy in Yerevan. The championship was between the students’ teams from Yerevan and RA Marzes (Gyumri, Kapan, Vanadzor, Ijevan, Goris and Gavar) who all gathered in Yerevan for the final debates. During the two days of the championship the students debated and defended their views on important civic issues such as the education shall be paid, the state shall finance youth wings of political parties.

Interim Report on Jinishian Memorial Foundation’s Kessab Fundraising Initiative

Dear friends,

We would like to report you on Jinishian Memorial Foundation’s Kessab fundraising initiative which would not happen without your generous support. So far, from the raised amount of $34,729 the amount of $23,087 was used to assist more than thousand Kessabian Armenians in Syria and Lebanon. The remaining amount of $11,642 will be used to assist the Armenians who are currently returning back to Kessab to take care of their basic needs. The report on this part will be provided later.

For more details, please, follow the links below:

Interim Report on Kessab Fundraising

List of Beneficiaries from Syria and Lebanon

The Youth Engaged in Society School Debate Club Creation (YES) Project National Debate Championship

The University Students’ National Debate Championship was organized by the Jinishian Memorial Foundation on November 14 and 15, 2013 in Yerevan in collaboration and support of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the US Embassy in Yerevan. The championship was between the students’ teams from Yerevan and RA Marzes (Gyumri, Kapan, Vanadzor, Ijevan, Goris and Gavar) who all gathered in Yerevan for the final debates. During the two days of the championship the students debated and defended their views on important civic issues such as the education shall be paid, the state shall finance youth wings of political parties.

Civic Seminar on "Forced Relocation of Local Population for Extraction of Natural Resources is Justified" Topic

On February 11, March 3 and 4 the JMF organized series of seminars on one of the YES Interschool debate topics of 2014: Forced relocation of local population for extraction of natural resources is justified. Seminar was conducted by Arpine Galfayan, the head of the Institute for Democracy and Human Rights NGO. At the beginning of the seminar students had the chance to get familiar with each other and go through an icebreaking game. The latter was followed with a small presentation on the topic, where students have learned how the availability of natural resource and the level of countries development are interconnected, in which cases the relocation is justified and what issues can arise as a result. 

Another Visit of the YES Beneficiaries to the OSCE Office in Yerevan

On February 3, 10 and 13 more than 100 pupils and 10 teachers from Armavir, Dalarik, Echmiadzin, Qarakert, Lernagog, Metsamor and Sevan beneficiary schools of the Youth Engaged in Society 2013-2014 project were invited to a civic seminar at the OSCE office in Yerevan. The head of the democratization unit of the OSCE office in Yerevan, Oliver McCoy hosted them. During 1,5 hour meeting Mr. McCoy talked about the history, structure, goals and missions of the OSCE and the OSCE office in Yerevan.

Civic Seminars at the OSCE Office in Yerevan for the YES Project Beneficiaries

On October 23rd and 24th  “Youth Engaged in Society 2013-2014” project beneficiaries /52 pupils and 11 teachers/ from Aparan, Shenavan, Talin, Mastara, Nerqin Bazmaberd, Gulaգarak, Urut, Sverdlov and Yerevan schools were invited to a civic seminar at the OSCE office in Yerevan. The head of the democratization unit of the OSCE office in Yerevan, Oliver McCoy hosted them. During 1,5 hour meeting Mr. McCoy talked about the history, structure, goals and mission of the OSCE and the OSCE office in Yerevan.

YES Beneficaries Visit to the National Assembly of Armenia

On November 11th and 12th the Jinishian Memorial Foundation organized two visits to the National Assembly for the YES beneficiary students from high schools of Vanadzor and Gyumri. Almost 60 students participated in these seminars. In the frames of these visits students had an opportunity to be present at the parliamentary session. President of the RA National Assembly, Hovik Abrahamyan greeted our students, which created a wave of excitement within our group.

Maro Asatryan, the head of Information Department, recounted the history of National Assembly and walked the children through the building. Students had an opportunity to enter the main hall of the Parliament building.

Pages

Subscribe to RSS - News